מדיניות פרטיות

הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. מדניות פרטיות זו (״מדיניות הפרטיות״) מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר. מדניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ויש לקרואם בכפיפה.

אתר האינטרנטsmadar-edri.com" (״האתר״) מופעל ומנוהל ע״י סמדר עדרי ע.מ. 301106845 (״המפעילה״ או ״בית העסק״) ומשמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים ע״י גולשים ומבקרים המשתמשים באתר (״המשתמשים״). נפרט להלן את האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת השימוש באתר וכן את אופן איסוף המידע המתבצע באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהםנבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתריםלרבות פרסום מידע ותכנים.
  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את בית העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בית העסק מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

בית העסק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים ובאפליקצייה ,מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בית העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ובאפליקצייה אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בית העסק שתחייב חשיפת פרטיך;.
  3. אם תבצע באתרים / אפליקצייהפעולות שבניגוד לדין;
  4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  5. אם בית העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהווכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
Cookies

אתר בית העסק  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

בית העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

בית העסק מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתימורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בית העסק לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתימורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם עלכך הודעה בעמוד הבית של האתרים.